Anàlisi de minerals

Entre els serveis que ofereix el GMC hi ha el d’anàlisi de minerals, tot aprofitant els contactes que té el Grup. Consisteix en identificar a quina espècie pertany un mineral que tinguem amb una identitat dubtosa o desconeguda, a uns preus força assequibles.

Les tècniques analítiques que es posen a disposició dels socis són: 1) espectroscòpia Raman; 2) microscopia electrònica d’escaneig amb espectroscòpia per energia dispersiva de raigs X (SEM-EDS); 3) difracció de raigs X (DRX/XRD).

Formulari de petició

Si us plau, abans d’omplir aquest formulari, llegiu el reglament (normes de procediment) que trobareu al final del mateix. L’asterisc (*) indica els camps que són d’obligat ompliment.

Dades personals

Nom *

Cognoms *

Número de soci *

E-mail *

Telèfon de contacte *

Dades de la mostra

Codi de la mostra *

Procedència de la mostra (opcional)
(Informació confidencial per a estadístiques internes, d’accés restringit a la Junta i al Servei d’analítica mineral del GMC, i amb la precisió que es vulgui: mina, municipi, comarca, província, etc.)

Descripció del que es vol analitzar *

Pistes sobre què pot ser (opcional)
(Per exemple: carbonat, mineral concret, porta coure, trobat en ofites...)

Tècnica que es vol emprar *

Mida de la mostra (en mm, aprox.) *

Pes de la mostra (en gr., aprox.) *

Vol que li retornem la mostra? *

Com vol lliurar la mostra? *

Com vol rebre els resultats? *

Té intenció de publicar un article en el GMC? Quan? *

Com vol realitzar el pagament? *

Adjuntar un document (opcional)

Comentaris (opcional)

Reglament

Article 1r.

Les mostres a analitzar haurien de ser cristal·lines i de mida petita (d’1 a 5 mm) i
hauran d’estar clarament identificades, en el cas d’enviar més d’una. Les mostres no
cristal·lines poden dificultar o impedir la seva correcta anàlisis. Si les mostres són molt
més grans de la mida indicada, el soci haurà de pagar les despeses que això pugui
generar (se l’informarà de l’increment que això suposa, via e-mail, preferiblement).

Article 2n.

S’ha d’enviar a l’e-mail del GMC (analisis-gmc@minercat.com) i si no per carta, una
descripció d’allò que es vol analitzar (p. ex.: cristalls vermells sobre la matriu blanca).
Això evitarà confusions a l’hora de l’analítica i en quedarà registre per escrit.

Article 3r.

Si hi haguessin dues o més mostres, cal numerar-les de manera que no es puguin
confondre i que cada número estigui detallat al document enviat per e-mail.

Article 4t.

Cada mostra per analitzar hauria de portar, en etiqueta enganxada, un codi
d’identificació (codi de mostra) format per les inicials del nom del soci (tres/quatre
lletres), un guió i el nº d’ordre de dos dígits (01, 02, 03…). Això permetrà la seva
correcta identificació.

Article .

En una mostra es poden analitzar diverses espècies minerals però el cost és per anàlisi,
no per mostra. Si és possible, és millor enviar una mostra de cada mineral que s’ha
d’analitzar que no una mostra amb dos minerals diferents.

Article .

Les mostres no es retornaran, a menys que el soci ho sol·liciti. En aquest cas, el soci ho
haurà de fer constar en l’e-mail o carta on figurin les descripcions de les mostres. Les
despeses del retorn aniran a càrrec seu (se l’informarà de l’increment que això suposa,
via e-mail, preferiblement).

Article .

Depenent de la importància de la mostra i sempre que el soci no vulgui que se li retorni,
aquesta serà guardada als arxius del GMC per a la seva consulta.

Article .

El GMC no es fa responsable del que passi amb les mostres (pèrdua de l’enviament,
deteriorament de les mostres…). Si el soci considera que les mostres tenen un cert
valor i vol que l’enviament per a fer les anàlisis sigui assegurat, serà ell qui es farà
càrrec de les despeses de l’assegurança (també se l’informarà de l’increment que això
suposa, via e-mail, preferiblement).

Article .

Els socis poden emprar dues vies per a lliurar al GMC les mostres: 1) portar-les al local
del GMC en visita concertada o en els dies en què estigui obert (Sant Medir, 13
baixos, Barcelona, dijous de 19:00 a 21:00 hores i primers dissabtes de mes de 10:30 a
13:30 hores); 2) per enviament postal a l’apartat de correus del GMC:

Grup Mineralògic Català
Apartat de correus 44065
08014 – BARCELONA

Article 10è.

Els preus d’aquests serveis (anàlisis i despeses d’enviament i assegurança) es faran
efectius a la persona encarregada d’aquest servei (Joan Manuel Ybarra) o a algun
membre del GMC designat per aquesta persona o fent un ingrés al compte del GMC, que
es facilitarà. Fins que no es rebi l’import en persona o en compte, no es farà cap gestió
amb la mostra.

Article 11è.

Les mostres s’enviaran a analitzar quan es tingui un nombre mínim (8-10 aprox.). Això
pot demorar l’enviament de les mostres i dels resultats, encara que s’estableix com a
màxim el temps d’un mes.

Article 12è.

Els resultats s’enviaran preferiblement via e-mail, excepte si el soci indica el contrari.
En cas de voler les respostes per correu ordinari, les despeses aniran a càrrec del soci i
s’haurà d’indicar en l’e-mail o carta on figurin les descripcions de les mostres (se
l’informarà de l’increment que això suposa, via e-mail, preferiblement).

Article 13è.

Si, en funció de les anàlisis, el GMC i el soci consideren que es pot generar un article per a
qualsevol de les publicacions del GMC, aquest correrà amb les despeses de les anàlisis i dels
enviaments, prèvia aprovació de la Junta. Aquest article haurà de contenir, preferiblement,
un apartat d’agraïments on figuri el GMC com a col·laborador i a les institucions i/o
persones que fan les anàlisis com a autors d’aquestes anàlisis. En cas que no sigui
possible aquest apartat, se’ls farà esment d’igual manera en el contingut de l’article.

Els preus de les diferents anàlisis són sempre per mostra i no es tenen en compte
despeses addicionals (les ja mencionades anteriorment). Les tarifes són les següents:

 • Espectroscòpia Raman sense informe (només identificació de l’espècie): 4 euros.
 • Espectroscòpia Raman amb informe: 6 euros. És l‘anàlisi habitual i la que serveix per a la majoria de mostres. És una prova no destructiva i no cal preparació de les mostres; és ràpida i molt fiable. Però no serveix per a qualsevol mostra: els metalls no es poden analitzar amb Raman i els minerals ‘molt metàl·lics’, els de color negre i els que tenen molta fluorescència són difícils d’analitzar.
 • SEM-EDS: 16 euros. Proporciona resultats quantitatius precisos i, en general, no cal
  preparar la mostra, però aquesta ha de ser estable al buit. La prova no és molt
  sensible, la qual cosa fa que només detecti els elements principals (detecta elements
  fins al 0,1%, però per sota de l’1% no és massa fiable). Les anàlisis no són ràpides.
  Si els SEM-EDS són per a un article, consulteu pressupost. El preu pot variar.
 • DRX/XRD (mínim de mostra: 250 mg): 23 euros. És una de les tècniques d’anàlisis més
  potents, però és destructiva i, normalment, es necessita una gran quantitat de mostra.

En resum, el procediment tipus seria el següent:

 1. El soci envia per e-mail o carta el formulari.
 2. En funció del que demani, se li fa un pressupost i es facilita el compte bancari del GMC.
 3. Si accepta el pressupost, fa arribar les mostres al GMC (paquet a l’apartat de Correus
  o en mà) i fa l’ingrés en compte o paga en mà.
 4. El GMC envia les mostres per a fer les anàlisis.
 5. El GMC envia al soci els resultats.

Leave a Reply